Marslanden

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Aanleiding

De Marslanden is een wijk in ontwikkeling. We moeten 20 jaar teruggaan voor de eerste gesprekken over het realiseren van scholen in de wijk. In eerste instantie werd gesproken over het verplaatsen van de scholen De Kern (Arcade), Kastanjehof (Chrono) en Doekes (destijds De Oosthoek – nu Scholengroep Hannah) naar de nieuwe woonwijk. Uiteindelijk werd toen het besluit genomen dat de Doekesschool in Heemse zou blijven en dat De Kern en Kastanjehof samen in het Matrixschoolgebouw zouden gaan. De Kastanjehof kreeg op dat moment de naam Marsweijde.

Zo’n 10 jaar geleden werd vastgesteld dat het gebouw van de Doekesschool te klein zou zijn om ook in de toekomst alle leerlingen te kunnen huisvesten. Om die reden werd in 2017 al in gemeentelijk overleg afgesproken dat er voor de Doekesschool naast de locatie in Heemse in de toekomst ook een les locatie zou komen in de  Marslanden zodat er uiteindelijk zodat er daarmee locaties komen waar onderwijs van groep 1 t/m 8 wordt gegeven. Met de invulling van de nieuwe bouwfase voor de wijk Marslanden werd bekend dat de school een plek zou krijgen op de hoek van de Plaggemarsweg en Havermarsweg. Bij nieuwbouw voert de gemeente het beleid om Integraal Kindcentra te realiseren waar onderwijs en opvang samenwerken aan het versterken van de ontwikkelkansen van kinderen. Daarnaast werd ook bekend dat aan de oostkant van het nieuw te bouwen schoolgebouw een plek zou komen voor
de hockeyclub.

Nieuwe school wordt in 2 fasen gerealiseerd

Na de zomervakantie gaan de deuren van de Doekesschool locatie Marslanden open. De leerlingen zijn vanaf maandag 2 september 2024 welkom in het nieuwe gebouw. Tijdens de informatieavond legde Hannah-bestuurder Annemarie Stolper ook uit dat het traject in de periode februari – mei in een stroomversnelling raakte door het besluit om de verhuizing en bouw in 2 fasen te realiseren.

Fase 1 is het semipermanente schoolgebouw: We starten als Doekesschool in september 2024 met de groepen 1 t/m 5 en vanuit hieruit groeien we door naar een school waar les wordt gegeven aan leerlingen van groep 1 t/m 8. Leerlingen die starten op de locatie Marslanden, kunnen hun school afmaken op de locatie Marslanden. Daarnaast biedt het semipermanente schoolgebouw ook ruimte aan de groepen 7/8 van De Marsweijde.

Fase 2 is een permanent gebouw. Hiervan moeten we uitgaan van een bouwtijd van zo’n twee jaar. In dit schoolgebouw komen 3 scholen: Doekesschool locatie Marslanden, verhuizing van De Kern vanuit het Matrixgebouw en een nieuwe school van Chrono. Om deze fase te realiseren is een projectleider aangesteld door de 3
schoolbesturen om ons hierin te begeleiden. Daarin hebben de besturen uitgesproken om te kijken naar de mogelijkheden om samen te werken waar het kan, maar waarin onze identiteit wel duidelijk overeind blijft staan. Dit proces van visievorming start na de zomer en schoolteam en ouders worden hierin meegenomen. Tijdens de informatieavond werd ook aangegeven dat ouders zich kunnen opgeven wanneer ze hierin actief mee willen denken.

Bouw semipermanent schoolgebouw

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het semipermanente schoolgebouw. De eerste zes lokalen waren al gereed en op dit moment wordt het uitgebreid met nog vier klaslokalen en op 1 augustus wordt het geheel opgeleverd. Het schoolgebouw heeft dan 10 lokalen. Een hal die we kunnen gebruiken als leerplein en natuurlijk voldoende toiletten, kantoren en bergingen. De Marsweijde krijgt 5 lokalen en de Doekesschool de andere 5 lokalen. In de zomervakantie wordt er dan hard doorgewerkt als het gaat om het ophangen van digiborden, aanleg van het plein, zandbak, speeltoestellen voor jong & oud, fietsenstalling. Het semipernanente gebouw zal er zo’n 10 tot 15 jaar staan en wordt nu gerealiseerd om direct te kunnen starten, maar ook de ‘piek’ in het aantal leerlingen op te kunnen vangen. In oktober 2024 worden er nog tijdelijk (totdat het permanente gebouw gereed is) 4 extra lokalen bijgeplaatst zodat dit voldoende ruimte geeft voor onderwijs en opvang.

Verdeling van leerlingen

Het voedingsgebied van de Doekesschool is groot. Dat loopt van Diffelen tot Ane en van Lutten tot het centrum. Voor de leerlingen die volgend schooljaar in groep 6,7 en 8 zitten veranderd de locatie niets. Omdat alle leerlingen niet meer
allemaal in het schoolgebouw in Heemse passen starten we met
groep 1 t/m 5 in Marslanden en worden de leerlingen verdeeld over
de twee schoollocaties. De schoollocaties zijn dan voor de wijk
en de directe omgeving. Daarbij nemen we de provinciale weg N34 als
grens. De locatie Marslanden is voor kinderen die wonen ten noordwesten
van de N34 en de locatie Heemse is voor kinderen die wonen ten
zuidoosten van de N34. Maken ouders echter de keuze om hier om
bepaalde reden van af te wijken, dan is dat mogelijk.

Peuterspeelzaal Kleine Doekes & Opvangmogelijkheden

Wanneer de school start op maandag 2 september, starten we ook samen met Stichting Welluswijs een nieuwe peuterspeelzaal Kleine Doekes in de Marslanden.  Deze peuterspeelzaal zit in de Doekesschool locatie Marslanden en sluit aan bij de identiteit en het onderwijs van onze school, zoals u dat nu ook gewend bent op de
locatie in Heemse. Peuters kunnen vanuit deze peuterspeelzaal doorstromen naar de basisschool. Vanaf 2 jaar zijn peuters welkom op de peuterspeelzaal. Het voornemen is om op maandag- en donderdagmorgen te starten. Tijdens de informatieavond kwamen er al vragen of er ook nog andere ochtenden mogelijk zijn. Dit gaat Welluswijs inventariseren aan de hand van de aanmeldingen voor de peuterspeelzaal. Geef dus duidelijk op het aanmeldformulier aan welke ochtenden uw voorkeur heeft. Het aanmeldformulier vindt u op de website www.welluswijs.nl

Ook start Stichting Welluswijs maandag 2 september met een BSO op de locatie Marslanden. Deze BSO is toegankelijk voor de kinderen van de Marsweijde en de Doekesschool. Welluswijs verzorgt natuurlijk afhankelijk van de kindaantallen van maandag t/m vrijdag de voorschoolse en naschoolse opvang op deze locatie. Om inzicht te krijgen hoeveel kind(eren) hier gebruik van willen maken het verzoek z.s.m. uw kind(eren) aan te melden via de website www.welluswijs.nl.

Mocht u over vragen hebben over peuterspeelzaal Kleine Doekes of over de opvang, dan kunt u altijd contact opnemen met Fera Harsevoort, tel 06 43229914 of via mail f.harsevoort@welluswijs.nl