MR

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

In onze school is de directeur integraal schoolleider. Dat betekent dat hij beslissingen kan nemen binnen onze school. Daarbij houdt hij zich aan de afspraken die binnen scholengroep Hannah zijn gemaakt. Binnen de school denken en praten ouders en collega’s mee met de directeur. Als de directeur een besluit wil nemen, hebben zij binnen de medezeggenschapsraad het recht van informatie, advies en soms hebben zij ook instemmingsrecht. Dat maakt de kwaliteit van de besluiten beter en het bevordert ook het draagvlak voor de besluiten. Alles gaat volgens wettelijke regels voor de medezeggenschap. Medezeggenschap is daarmee een waardevolle vorm van georganiseerde tegenspraak.

Onze school heeft een Medezeggen-schapsraad (MR). De ouders en het personeel zijn daar vertegenwoordigd met elk drie personen. Deze zes MR-leden bespreken jaarlijks veel beleidsplannen en andere zaken die ter tafel komen. We willen graag de belangen van onze achterban onder de aandacht van de schoolleiding brengen. De MR heeft instemming- en adviesrecht op tal van terreinen. Om een indruk te geven noemen we een aantal onderwerpen die de MR passeren: veiligheid, pestprotocol, schoolplan, formatie, zorgplan, identiteit. Meer informatie kunt u vinden op de website van school. Heeft u onderwerpen waarover u de MR wilt informeren dan kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat: w.welink@hannahscholen.nl

Oudergeleding 

  • Suzan ter Veen
  • Lee-Anne Brink 
  • Herman Spoelman

Personeelsgeleding 

  • Sandra Oudekerk (voorzitter) 
  • Willianne Welink (secretariaat) 
  • Esther Zegers