Verlof aanvragen

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 08 55

Leerplicht 

Kinderen van 4 jaar mogen naar school. Na de zomervakantie starten zij in groep 1. Door het jaar heen zijn er vaste instapdata voor de kleuters. Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. 

Verplichte onderwijstijd 

Het aantal uren dat kinderen verplicht onderwijs moeten volgen, is voor de groepen 1 t/m 8 minimaal 7520 uur. In de onderbouw gaan de leerlingen ongeveer 900 uur per jaar naar school, in de bovenbouw ongeveer 1000 uur.

(On)geoorloofd schoolverzuim 

Wanneer een kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig. In bijzondere gevallen mag een kind dat 5 jaar is nog maximaal 10 uur per week verlof krijgen. Dit geldt bijv. als het kind nog geen volledige week schoolgang kan volhouden, uiteraard na overleg met de leerkracht. Als een kind zes jaar wordt, houdt deze regeling op. Dan is het alle uren van de week leerplichtig. 

Vakantieverlof wordt alleen verleend wanneer: 

  • door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;                                                                          
  • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële    schoolvakanties mogelijk is.

Dit vakantieverlof wordt eenmaal per schooljaar verleend, mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar en mag niet langer dan 10 dagen duren. Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 2 maanden tevoren bij de directeur te worden ingediend. 

Verlof wegens speciale omstandigheden:         

Een verzoek om extra verlof bij speciale omstandigheden, dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering bij de directeur te worden ingediend. 

Bij aanvraag ontvangt u een formulier, dat ingevuld en ondertekend op school ingeleverd moet worden. 

Er zijn richtlijnen voor het vragen van verlof. Deze richtlijnen zijn helder en duidelijk en gericht op de continuïteit van het onderwijsleerproces van onze kinderen. De directeur is verplicht deze wettelijke richtlijnen strikt te hanteren. Wilt u daar rekening mee houden met uw aanvraag? Extra schoolverlof moet te allen tijde bij de directeur aangevraagd worden. Teamleden hebben, hoe logisch uw verzoek ook klinken mag, geen bevoegdheid schoolverlof toe te zeggen. 

Ongeoorloofd schoolverzuim zal, na constatering, aan de leerplichtambtenaar van de gemeente worden doorgegeven. De ouders riskeren hiermee de kans op een boete. Mocht uw kind een dag of langer met toestemming afwezig zijn, wilt u dit dan ook zelf bij de leerkracht melden? 

Vrij vragen 

Wilt u voor een bezoek aan de huisarts, tandarts, e.d. de afspraken maken buiten schooltijd   Wij vragen uw medewerking hierin omdat uw kind dan geen lestijd mist en het minder stoort. Mocht het echt niet anders kunnen, geeft u dan een briefje mee of belt u even. 

Ziekte 

Als uw kind niet komt wilt u daar melding van maken? Dit kan telefonisch of schriftelijk.